P o j i š ť o v a c í      m a k l é řCo nabízíme?Co je
předpokladem
spolupráce?


Jaká očekávání
umíme naplnit?C o    j e    p ř e d p o k l a d e m     s p o l u p r á c e  ?

  1. Zplnomocnění klientem k zastupování při sjednání a správě pojistných smluv bez výhradní klauzule ( jsme přesvědčení, že exkluzivita není ku prospěchu věci a konkurence na trhu se nebojíme ).

  2. Vstupní předání základní dokumentace a veřejně dostupných listin charakterizujících společnost klienta ( výroční zpráva, výpis z obchodního rejstříku, koncesní listina, plánek areálu, požární zpráva atp. ).

ČKP - vyhledání vozidla
    SPZ: Hledat 
  Datum: