P o j i š ť o v a c í      m a k l é řCo nabízíme?Co je
předpokladem
spolupráce?


Jaká očekávání
umíme naplnit?POJISTNÉ PROGRAMY   -   průmyslová sféra

Naši klienti působící ve sféře průmyslu a obchodu jsou kryti pojistnými programy, které zpravidla zahrnují:

 1. pojištění movitého a nemovitého majetku
  • sdružená živelní rizika (nebo výběr živelních rizik)
  • pojištění odcizení, krádeže a loupežného přepadení
  • pojištění elektroniky (včetně sekundárního účinku blesku a elektromagnetické indukce)
 2. pojištění odpovědnosti za škodu
  • obecná odpovědnost (škody na zdraví a majetku způsobené třetí straně v důsledků činností pojmenovaných ve výpisu z obchodního rejstříku, živnostenském listu, koncesi atp.)
  • odpovědnosti za výrobek
  • odpovědnost za jinou než majetkovou škodu či škodu na zdraví (ušlý zisk, časté finanční škody, následné finanční škody)
  • odpovědnost za věci užívané a převzaté
  • odpovědnost za poškození zdraví vlastních zaměstnanců během pracovního procesu (regresy zdravotní pojišťovny)
 3. pojištění strojních rizik (včetně nepřesné manipulace a obsluhy)
 4. pojištění přerušení provozu (nejčastěji v důsledku živelné pojistné události)
 5. pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (s ohledem na správnou volbu pojistných částek dle ustanovení zákoníku práce)
 6. flotilové pojištění motorových vozidel (odpovědnosti i havarijní rizika)

ČKP - vyhledání vozidla
    SPZ: Hledat 
  Datum: