P o j i š ť o v a c í      m a k l é řCo nabízíme?Co je
předpokladem
spolupráce?


Jaká očekávání
umíme naplnit?J a k á    o č e k á v á n í    u m í m e    n a p l n i t  ?

Na základě nejnutnějších podkladů poskytnutých klientem nabídneme v potřebné době volbu mezi několika variantami pojištění ( jak z hlediska rozdílných pojistitelů, tím také podmínek a ceny, tak také filozofie pojistného programu ).

Z tohoto základu po konzultaci s klientem vybereme a sjednáme potřebám klienta odpovídající pojistné smlouvy, o něž budeme řádně pečovat.

ČKP - vyhledání vozidla
    SPZ: Hledat 
  Datum: